Για ενημέρωση ποσοτήτων αποθήκης, χρησιμοποιείστε την επιλογή “Ταχυεπεξεργασία